Utvikling av proaktiv barrierestyring innenfor jernbanesektoren

oppgave

Jernbane, Sikkerhet

Publisert 3. mai 2021

Kan jernbanesektoren lære fra Petroleumstilsynet sitt arbeid innen risikostyring, blant annet arbeidet med «RNNP – Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet»?  

DFUer – definerte fare- og ulykkessituasjoner – må identifiseres innenfor jernbane, gjerne med utgangspunkt i sikkerhetsindikatorene fra Statens Jernbanetilsyn sin sikkerhetsrapport. Videre må det defineres sikkerhetsfunksjoner med tilhørende sikkerhetsnivå. Eksempler på dette kan være graden av ATC («Automatic train control») som gir forskjellige sikkerhetsnivå. Dette fører til at ulike strekninger på jernbanenettet kan få aggregert ulike sikkerhetsnivå. Avslutningsvis må kritiske barriereelementer (barrierer begrenses til tekniske barrierer) som skal overvåkes (innsamling av test- og hendelsesdata) identifiseres.  


Kontaktperson: Sigbjørn Anda, Rambøll Norge,

sigbjorn.anda@ramboll.no,

Tlf: 988 80 149