Posisjoneringsnøyaktighet og metoder på jernbanen

oppgave

Jernbane, Samfunnsøkonomi og planlegging, Teknologi

Publisert 30. april 2021

Synkronisering og posisjonering av informasjon vil forsterke bildegjenkjenning og automatisering av analyser, samt være et sikkerhetsforebyggende tiltak.  

Kravene til posisjonering av installasjoner på jernbaneinfrastrukturen og referanse posisjonen til bilder tatt av jernbaneinfrastrukturen varierer i forhold til spesifikke behov. Disse kravene har blitt møtt og løst isolert sett, basert på hva som har vært praktisk gjennomførbart for de ulike installasjonene på jernbaneinfrastrukturen. Kravene til posisjonering handler om pålitelighet, og presisjonen spenner fra meter- til millimeter, avhengig av type installasjon. Påliteligheten og egnetheten til referansepunktene (kart, GPS-koordinat m.m) er også viktig.   

Det ønskes å finne en ny helhetlig tilnærming og nye metodikker for å oppnå bestemte presisjonskrav, gjennom bruk av eksisterende data. Ved bruken av eksisterende referansepunkter og kombinering/triangulering av eksisterende målinger fra forskjellige fagfelt, eksempelvis signal, telekommunikasjon, elkraft og overbygning, kan man identifisere riktige metodikker og kombinasjoner av målinger. Gjennom dette arbeidet vil man også kunne anslå kostnader for å oppnå gitte presisjonsnivåer og hvilken tillit man kan ha i den nye, kombinerte posisjonsinformasjonen.  

Som et videre arbeid vil det være ønskelig å se på grenseverdier for hvilke kvalitetsforbedrende tiltak som er økonomisk forsvarlig å gjennomføre for å oppnå et gitt presisjonsnivå. Dette for å oppnå gode retningslinjer for bruk av ekstra, autonome systemer som RFID, satellitter og andre kvalitetsforbedrende tiltak, i tilfeller hvor ønsket presisjonsnivå ikke kan oppnås gjennom bruk av kombinert posisjonsinformasjon.  

I fremtiden, gitt at jernbanesektoren på sikt skifter til telekommunikasjonsteknologier som 4G og 5G, med strenge krav til synkronisering på millisekundnivå: hvordan vil synkronisering av 4G/5G nettene komme til gode for jernbaneinfrastrukturens posisjoneringsbehov? Vil bruken av 4G/5G-synkronisering kunne åpne for økonomiske fordeler, spesielt der høy posisjoneringspresisjon er nødvendig? 

Metodeforslag for oppgaven: Simulering 


Kontaktperson: Isabelle Tardy, Bane NOR,

Isabelle.c.r.tardy@banenor.no,

Tlf: 416 93 396