Kostnader av klimaendringer

oppgave

Miljø, Samfunnsøkonomi og planlegging

Publisert 1. desember 2022

Utrede muligheter for å inkludere klimahensyn og tilhørende kostnader i beslutninger om byggetiltak eller fornying – fra planlegging til drift. Illustrere beslutningsprosesser der effekten av klimaendringer er tatt i beregning.

Det er ønskelig å få en kostnadsberegning som beslutningsgrunnlag for følgende scenarier:
• tiltak må settes inn for å reparere en skade, fordi kapasitet er for lav, osv.
• tiltak kan settes inn senere fordi det er mer effektivt å kombinere det sammen med annet planlagt arbeid. I mellomtiden, må man vurdere behov for beredskapstiltak eller overvåking
• tiltak skal settes inn senere, når behovet viser seg, eller effekten er størst
• tiltaket er for «dyrt», det er mer hensiktsmessig å håndtere konsekvensene.
Utprøving på vegprosjekter.

Arbeidets innhold:
• sette seg inn i kost-nytteanalyser, velge metodikk
• vurdere påvirkning som klimaendringer har på beregning av kostnader og nytte av tiltak, f.eks. diskontering og valg av «graden av proaktivitet»
• prøve ut, dokumentere beregningen på et demonstrasjonsprosjekt.
Rammen for oppgaven
• EFFEKT er Statens vegvesens verktøy for kost-nytteanalyser. Det trengs en gjennomgang og tilrettelegging for å inkludere klimaendringer.
• Andre kost-nytte metoder er fult mulig å bruke.
• Lønnsomhet av tiltak for klimatilpasning
• Utprøving på et konkret bygge /fornyingsprosjekt er egen deloppgave.

Nødvendig faglig bakgrunn
Kunnskap om naturfare, klimaendringer, risikovurdering.


Kontaktperson: Gordana Petkovic, Statens Vegvesen

gordana.petkovic@vegvesen.no